Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
31 Lulinet Boss Mu 720,688,200,000 553p 584p 0p 33p Lulinet Gaming
32 Quái¯Xế¯Online 254,143,400,000 560p 92p 0p 30p Team 678 Online 
33 AKyHOO 177,171,500,000 548p 59p 0p 45p KingStar
34 Matrix Út Xàm 576,530,600,000 542p 0p 0p 0p Team3H
35 B2 Killer 96,839,100,000 536p 17p 0p 78p BusbyBabes
36 NT Quang Bå0 928,921,500,000 535p 0p 0p 59p WorldCup2o18
37 AET»ßßØ¥ 583,858,100,000 519p 0p 0p 0p FO3»AE»Tao
38 Hïtler 772,251,800,000 502p 0p 0p 7p Big Family Chelsea
39 3F Anh Gerrard 148,286,500,000 492p 99p 0p 0p FriendForever Fo3
40 Hí Lai 166,787,400,000 603p 0p 0p 0p FC Full HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10