Xếp hạng Huấn luyện viên Giá trị đội hình 1v1 2v2 3v3 Giả lập Đội  
1 KStar Federer 18,453,100,000 1016p 0p 0p 0p KingStar
2 NinhDeZet 63,376,500,000 727p 0p 0p 0p -
3 FO3BD VirusD 34,976,100,000 703p 8p 0p 44p -
4 ProG Central SPL 25,140,500,000 693p 0p 0p 0p -
5 Kstar Văn Béo 15,183,800,000 686p 0p 0p 99p -
6 Pinky Cloud 15,483,100,000 731p 0p 0p 0p -
7 KStar Huong Hana 31,995,700,000 673p 0p 0p 0p -
8 Germany Lão Hổ 63,772,000,000 658p 0p 0p 0p -
9 Union »·«TGBT»·« 41,420,300,000 635p 62p 0p 58p -
10 KŠtar Djokovic  56,039,700,000 573p 67p 0p 0p -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10